Board Meetings

Translations

All Board meeting agendas and minutes will include the following statement in English, Spanish, Russian, and Hmong:
Translations of board meetings or interpretations at Board meetings will be provided by qualified interpreters and are available upon request. To request these translation/interpretation services please contact: Sonya Lewis, English Learner Services Department, Secretary (916) 566-1600 ext. 50184 or email Sonya.lewis@Twinriversusd.org

Tag nrho ntawm Tsoom Kav Tswj lub rooj sib tham cov ntsiab lus sib tham thiab cov ntaubntawv teev tau tseg yuav tsum muaj nrog cov lus hais raws li nram qab no uas yog hais nyob lus Askiv, Mev, Lavxias, thiab Hmoob:
Cov txhais lus rau hauv ntaubntawv ntawm Tsoom Kav Tswj cov rooj sib tham lossis cov txhais lus hais lus rau hauv Tsoom Kav Tswj cov rooj sib tham yuav tsum siv cov neej txhais lus uas tsim nyog thiab lawv yuav tuaj txhias lus yog thaum twg muaj kev thov txog. Yog xav thov txog cov kev pabcuam txhais lus rau hauv ntaubntawv/txhais lus hais nyob lub sij hawm lub rooj sib tham, thov hu rau: Sonya Lewis, Chav Tswj Cov Kev Pabcuam Neeg Kawm Ntawv Askiv, Tus Neeg Teev Ntawv (916) 566-1600 ext. 50184 lossis tus email Sonya.lewis@Twinriversusd.org

Письменные переводы документов Совета правления и устный перевод заседаний Совета правления будут предоставляться квалифицированными переводчиками по вашему запросу.
Чтобы запросить переводчика или перевод какого-либо документа Совета правления обращайтесь к: Sonya Lewis – секретарю отдела услуг для изучающих английский язык по телефону (916) 566-1600 X 50184 или по электронной почте Sonya.lewis@Twinriversusd.org

Todas las agendas y las minutas de las reuniones de la junta directiva incluirán la siguiente declaración en inglés, español, ruso y en hmong:
Las traducciones de las reuniones de la junta directiva o las interpretaciones en las reuniones de la junta directiva serán proporcionadas por intérpretes calificados y están disponibles bajo petición. Para solicitar estos servicios de traducción / interpretación póngase en contacto con: Sonya Lewis, secretaria del departamento de servicios de aprendices de inglés, al (916) 566-1600 ext. 50184 o por correo electrónico a Sonya.lewis@Twinriversusd.org